Lyudmila Ardelyan

Actress dubbing (0) Leading actress (4) Supporting Actress (34)

  • GenderFemale
  • Age51 рік
  • Date of birth18 January 1972
  • Place of birthKiiv
  • Country of birthUkraine
Education

Kiivsykiy nacіonalyniy unіversitet teatru, kіno і telebachennya іm. І.K. Karpenka-Karoho

Aktrisa dramatichnoho teatru ta kіno, maysternya V.І. Zimnyoi