Olha Moroz

Leading actress (3) Supporting Actress (21)

  • GenderFemale
  • Age40 years
  • Date of birth08 February 1983
  • Place of birthOvruch
  • Country of birthUkraine
Education

Harkіvsykiy derghavniy unіversitet mistectv іm. І.P. Kotlyarevsykoho. Teatralynіy fakulytet. Specіalynіsty aktrisadrami ta kіno. Hudoghnіy kerіvnik L.E. Shulyha  2005-2009 rr.

Ghitomirsye uchilische kulyturi ta mistectv іm. І. Ohіienka. Teatralyniy fakulytet. Specіalynіsty reghiser masovih svyat ta obryadіv. Hudoghnіy kerіvnik V.M. Oslyak  2000-2003 rr.