Viktoriya Lugovtsova

Leading actress (1) Supporting Actress (2)

  • GenderFemale
  • Age27 years
  • Date of birth30 December 1995
  • Place of birthKiiv
  • Country of birthUkraine
Education

Kiivsykiy nacіonalyniy unіversitet kulyturi і mistectv