Polina Frolova

Actress dubbing (0) Leading actress (4) Supporting Actress (8)

  • GenderFemale
  • Age24 years
  • Date of birth17 February 1998
  • Place of birthKriviy rіh
  • Country of birthUkraine
Education

Kiivsykiy Nacіonalyniy Unіversitet Teatru, Kіno і Telebachennya іmenі Karpenko-Karoho. Specіalynіsty: aktor dramatichnoho teatru і kіno. Kurs: Yu.P. Visocykoho.