Olga Lyubarova

Casting director (10) Producer (1) Screenwriter (1) Supporting Actress (1)

  • GenderFemale
  • Age32 years
  • Date of birth15 june 1992
  • Country of birthUkraine
Education

Teatroznavstvo - Lyvіvsykiy nacіonalyniy unіversitet іm. І. Franka - Bakalavr

Menedghment socіokulyturnoi dіyalynostі - Lyvіvsyka nacіonalyna akademіya mistectv - Bakalavr