Maksim Devіzorov

Leading actor (12) Supporting Actor (16)

  • GenderMale
  • Age25 years
  • Date of birth03 February 1996
  • Place of birthRіvne
  • Country of birthUkraine
Education

Kiivsykiy nacіonalyniy unіversitet kulyturi і mistectv, specіalynіsty "Reghiser dramatichnoho teatru"