Ann Voloshyna

Leading actress (1) Supporting Actress (2)

  • GenderFemale
  • Age23 years
  • Date of birth25 June 1998
  • Place of birthKiiv
  • Country of birthUkraine
Education
Harkіvsykiy nacіonalyniy unіversitet mistectv іmenі І. P. Kotlyarevsykoho 
(kafedra maysternostі Aktora dram. Teatru і kіno)
zakіnchila z chervonim diplomom
Harkіvsykiy nacіonalyniy pedahohіchniy unіversitet іmenі Skovorodi, 
fakulytet іnozemnoi fіlolohіi (fіloloh anhlіysykoi movi)